แนวทางการเขียนโครงงาน บทที่1-5

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
(สภาพปัจจุบัน เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา)
(ปัญหา เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา)
(สาเหตุของปัญหา เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา)
(การสรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา โดยอาจสรุปได้ว่า”คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงาน )

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน
1 เพื่อศึกษาและดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 เพื่อ………………………………………………………………
3 เพื่อ………………………………………………………………

1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน
(คือ Spec ของโครงงาน โดยมากมักเขียนเป็นข้อๆ บอกลักษณะที่ชัดเจนของตัวโครงงานเช่น ขนาด น้ำหนัก ความสามารถที่ทำได้ สิ่งที่ทำไม่ได้)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(เขียนจากวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน หรือขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน)
1 ได้ศึกษาและสามารถดำเนินการสร้าง ….(ชื่อโครงงาน)…..
2 สามารถ………………………………………………………………
3 สามารถ………………………………………………………………

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดสร้างโครงงาน

บทนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยต้องเรียบเรียงสรุปกรอบความคิด หลักการ การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับการเขียนบททางความวิชาการไม่ควรลอกเนื้อหามาต่อกันเป็นท่อนๆ หัวข้อสำคัญน่าจะประกอบด้วย
– แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในงานวิจัย
– ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
เช่น

ในการจัดสร้างโครงงาน ….(ชื่อโครงงาน)….. จำเป็นจะต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 (เรื่องที่ 1)รายละเอียดดังนี้
2.1.1 เรื่องที่ 1 ………………………………………………………………………………..
2.1.2 เรื่องที่ 2 ………………………………………………………………………………..
2.2 (เรื่องที่ 2)รายละเอียดดังนี้
2.2.1 เรื่องที่ 1 ………………………………………………………………………………..
2.2.2 เรื่องที่ 2 ………………………………………………………………………………..

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

(เป็นการแสดงถึงรูปแบบการออกแบบการจัดสร้างโครงงานโดยอาจจะรวมถึงการออกแบบเวลาการจัดสร้างโครงงานด้วยก็ได้)
ในการจัดสร้างโครงงาน ….(ชื่อโครงงาน)….. มีแผนการจัดสร้างดังนี้
3.1 การระดมสมอง เพื่อออกแบบการจัดสร้างโครงงาน
…………………………………..
3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงานและวิธีการดำเนินการ
…………………………………..
3.3 การดำเนินการ
…………………………………..

3.4 การสรุปผลการดำเนินการ (เขียนเฉพาะความสำเร็จและปัญหา (การแก้ไขจะเขียนที่บทที่4))
…………………………………..

บทที่ 4 ผลการดำเนินการโครงงาน

4.1 การทดสอบ(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
………………………………………………………………
4.2ผลการทดสอบ
1 ………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………
4.3 การปรับปรุง(แสดงการปรับปรุงผลการทดสอบที่ไม่ได้ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ)

บทที่ 5 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงานปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.1 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงาน
5.2 ปัญหาการจัดสร้างโครงงาน
5.3 ข้อเสนอแนะ

Advertisements

86 responses to “แนวทางการเขียนโครงงาน บทที่1-5”

 1. Pitcha says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 8 นายพิชชา วชิโรปถัมภ์ เวลา 17.51น. 23/1/2555

 2. Waraporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 14 นางสาววราพร สงนอก เวลา 19.10 23/01/55

 3. ธิดาพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 22 นางสาว ธิดาพร คล้ายมณี เวลา 19.13 น. 23/01/55

 4. จตุพัฒน์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่่1 นายจตุพัฒน์ ตรงประดิษฐ์ เวลา19.20น. 23/01/55

 5. korachal says :

  อ่านแล้ว ม6/1 เลขที่7 นายกรชาล ตั้งผดุงรัชต์ เวลา 19.34 21/01/55

 6. Mark jenmana says :

  อ่านแล้ว ม6/1 เลขท่ี 2 ธนสักก์ เจนมานะ

 7. chutimon yaowapak says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่13 นางสาว ชุติมณฑม์ นามสกุล เยาวพักตร์ เวลา 19.40 เดือน ม.ค ปี2555

 8. pontip says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 1 นางสาวพรทิพย์ กาศสุวรรณ เวลา 19.32 น. 23/01/55

 9. Manassawee says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 นายมนัสวี วัฒนจริยา เวลา 19.46 23/01/12

 10. ฐาปนี says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 นางสาวฐาปนี นามสกุลนาน่วม เวลา19.50 23/1/2555

 11. ภัทรานิษฐ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่30 นางสาว ภัทรานิษฐ์ นามสกุล ทรัพย์สุวรรณ เวลา 19.56 น. 23 มกราคม 2555

 12. Jantharat says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 16 นางสาวจันทรัตน์ ตั้งศักดิ์เจริญสุข เวลา 19.58 23/01/55

 13. นิพนธ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่12 นายนิพนธ์ นามสกุล กุลฐิติพันธ์ เวลา 19.58 23 เดือน ม.ค ปี2555

 14. thanwarat says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 2 นางสาวธัญวรัตน์ ยุวนะศิริ เวลา 20.08 23/01/55

 15. สุทินา says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 23 นางสาว สุทินา วิภาวิวั ฒน์ เวลา 20.26 23/01/2012

 16. พสิษฐ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่21 นายพสิษฐ์ นามสกุลวัชรากร เวลา20.30 23/1/55

 17. เบญจพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่18 นางสาวเบญจพร ทีปนะ เวลา20:40น. วันที่23/01/55

 18. ชนกสุดา ศรียานงค์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 22 นางสาวชนกสุดา นามสกุล ศรียานงค์ เวลา 20:48 เดือนม.ค.ปี2555

 19. ชนกสุดา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 22 นางสาวชนกสุดา นามสกุล ศรียานงค์ เวลา 20:50เดือนม.ค.ปี2555

 20. Rachata says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่่ 6 นายรชต ชูนิล เวลา 20.52 23/01/55

 21. papawarinn says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 21 นางสาว ปภาวรินทร์ พลอมร เวลา 20.56 น. 23/01/55

 22. จตุพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 9 นางสาว จตุพร นามสกุล มีรุ่งเรือง เวลา 20:57 23 มกราคม 2555

 23. Peerapat says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 5 นายพีรพัฒน์ ศิริวัชราวงศ์ เวลา 21.03 23/01/2012

 24. สรวิชญ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 25 นายสรวิชญ์ ทองพัฒน์ เวลา 21.12น. 23/1/2555

 25. ปวีณ says :

  อ่านแล้ว ม6/5 เลขที่4 นายปวีณ สิริอัคคานนท์ เวลา21.11 วัน23/1/2555

 26. Tanatorn says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 9 นางสาว ธนธรณ์ กัลยา เวลา 21.20 น. วันที่ 23 มกราคม 2555

 27. Pop Eye says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 20 นายธนพล สุรินทร์รัฐ 21:20 น. 23/1/55

 28. Phutita says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 28 นางสาว พุธิตา นามสกุล รัตนวลี เวลา 21.25 23/01/55

 29. pakanun says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 13 นาย ภคนันท์ จารุศักดิ์ เวลา 21.37 23/01/12

 30. เมธี says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 2 นาย เมธี ซึงสนธิพร เวลา 21.54 23/01/55

 31. wanchana says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 11 นายวันชนะ ศศิสุริยาภูมิ เวลา 21.56 23/01/55

 32. sirikhae says :

  อ่านแล้วค่ะ ม.6/4 เลขที่ 8 นางสาว สิริแข นามสกุล มั่นจิรังกูร เวลา22:06 น. 23/01/55

 33. nidcha says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 24 นาย ณิชชา นามสกุล แซ่โค้ว เวลา 22.31น. 23/01/55

 34. metira says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 24 นางสาวเมทิรา บรรลือเสนาะ เวลา 22.55น. 23/1/2555

 35. Rujirek says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 23 นางสาว รุจิเรข เพชรพิมลมาศ เวลา 22.57 น. 23/01/55

 36. non says :

  อ่านแล้วครับ ม. 6/1 เลขที่ 19 นาย ชานน ลิมปติยากร 😀

 37. ชลกุล ชลกิจปทานผล says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 20 นายชลกุล ชลกิจปทานผล เวลา 23.46น. 23/1/12

 38. สิรภัทร ศรีรักษา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 17 นางสาว สิรภัทร ศรีรักษา เวลา 8.17 น. 24 มกราคม 2555

 39. ฐิติยา ดีสวัสดิ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 19 นางสาวฐิติยา ดีสวัสดิ์ เวลา 8.23น. 24/01/12

 40. สุนิสา เครือสีดา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 20นางสาว สุนิสา เครือสีดา เวลา 10.01น. 24 มกราคม 2555

 41. อัศว์ สัทธรรมพงศา says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 12 นาย อัศว์ สัทธรรมพงศา เวลา 10:14น. 24 มกราคม 2555

 42. ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 14นางสาว ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ เวลา 11.38น. 24 มกราคม 2555

 43. ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 15นางสาว ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย เวลา 11.40น. 24 มกราคม 2555

 44. จุฑาธิปดิ์ แสงใส says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่34 นางสาวจุฑาธิปดิ์ แสงใส เวลา12.28น. 24 มกราคม 2555

 45. จงสมร เศรษฐปราโมทย์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่28 นางสาวจงสมร เศรษฐปราโมทย์ เวลา12.33น. 24 มกราคม 2555

 46. poonyaporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่่29 น.ส.ปุณยาพร งามจิตวงศ์สกุล เวลา 13.18 วันที่ 24 ม.ค. 55

 47. มุฑิตา ปลื้มปรีชา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 15 น.ส.มุฑิตา ปลื้มปรีชา เวลา14.49น. วันที่ 24 มกราคม 2555

 48. มุฑิตา ปลื้อปรีชา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่่15 น.ส.มุฑิตา ปลื้อปรีชา เวลา 14.51 วันที่ 24 ม.ค. 55

 49. เอกดนัย ศรีศิริอนันต์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่่9 นาย เวลา 16.30 วันที่ 24 ม.ค. 55

 50. อมิตตา วรกิจจกร says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่29 น.ส.อมิตตา วรกิจจากร เวลา17.14 วันที่ 24 ม.ค. 2555

 51. chwisa says :

  อ่านแล้ว ม. 6/3 เลขที่26 นางสาวชวิศา ผดุงเรืองกิจ เวลา 05:50pm 24/01/12

 52. tikamporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่1 น.ส ทิฆัมพร เกตุทัต เวลา 18.06 24 ม.ค 55

 53. มัชฌิมาภรณ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 11 น.ส.มัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ เวลา 6.20 วันที่ 24/01/2012

 54. navy says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 26 นาย อมรเทพ กล้าหาญ เวลา18.28 วันที่ 24 ม.ค.55

 55. ศรานันท์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 10 นางสาว ศรานันท์ เธียรเมธาวงศ์ เวลา 18.21 น. วันที่ 24/01/12

 56. ธนธรณ์ พุ่มงาม says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่35 นางสาวธนธรณ์ พุ่มงาม เวลา 18.28น. 24/01/12

 57. สิขเรช says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 12 นางสาว สิขเรช ประภามณฑล เวลา 18.31 น. วันที่ 24/01/12

 58. นิศารัตน์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 17 นางสาว นิศารัตน์ ศิริสวัสด์ เวลา 18.37 น. วันที่ 24/01/12

 59. Pitchaya chin says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 13 น.ส.พิชญา ชินเวศยวงศ์ เวลา 18.51น. วันที่ 24 มกราคม 2555

 60. Surawong says :

  อ่านแล้วคับ ม.6/5 เลขที่ 6 นายสุรวงษ์ อยู่สุข เวลา 6.58 วันที่ 24/01/2012

 61. ณัชชา says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่14 น.ส.ณัชชา ปราการนนท์ เวลา19.07น. วันที่24/01/2555

 62. นายนฐกร หนิแส๊ะ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 36 นายนฐกร หนิแส๊ะ เวลา 19.29 วันที่ 24/01/12

 63. yonradee says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่33 นางสาว ยลรดี นามสกุล นงค์นิ่ม เวลา 19.51 วันที่24/01/55

 64. ซาอีด วรสูตร says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 37 นายซาอีด วรสูตร เวลา 19.50 น. 24/01/55

 65. nuttakarn says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่33 นางสาว นัทกาน นามสกุล ศรัทธานุ เวลา 20.03 วันที่24/01/55

 66. nuttakarn says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่21 นางสาว นัทกาน นามสกุล ศรัทธานุ เวลา 20.03 วันที่24/01/55

 67. ภาณุมาศ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 16 นางสาว ภาณุมาศ พานิชอัตรา เวลา 20.23 วันที่ 24/01/12

 68. สกุลรัตน์ ชินนะ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่่ 31สกุลรัตน์ ชินนะ เวลา 21.48 24/01/55

 69. กษิดิ์เดช says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 20 นายกษิดิ์เดช ชลชลาธาร เวลา 23:02 วันที่ 24/01/55

 70. กฤษฏ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 6 นาย กฤษฏ์ การสมดี เวลา23.20 วันที่ 24/01/12

 71. Tanes says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 27 นาย ธเนศ ธัญธนกิจ เวลา10.44 วันที่ 25/1/2555

 72. น.ส.พิมพ์พริสร ทรัพย์สมปอง says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 21 น.ส.พิมพ์พริสร ทรัพย์สมปอง

 73. จิรทีปต์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 17 นาย จิรทีปต์ คุปตะศิริ เวลา 10.54 วันที่ 25/01/12

 74. Thamonwan says :

  อ่านแล้ว นส.ธมลวรรณ อธิลานนท์ เลขที่่13 ม.6/6 วันที่่่ : 25/1/2555 เวลา :10.55

 75. กฤษฎา says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 6 นาย กฤษฎา นิธิปุลโยปกรณ์ เวลา 11.29 วันที่ 25/01/12

 76. Junejirapa says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 3 จิรภา อำนาจบัณฑิต เวลา 17.30 วันที่ 25/01/55

 77. Prae says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 5 ชนากานต์ กาญจนเศรณี เวลา 21.09 วันที่ 25/01/2555

 78. sirada says :

  อ่านแล้ว ม.6/4เลขที่24 ศิรดา จงกุลสถิตชัย เวลา 21.45 วันที่ 25/01/2555

 79. umim says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 1 ผกาแก้ว น้อยอิ่มใจ เวลา 21.51 25/01/55

 80. Phattharasaya says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 18 นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์กุล เวลา22.10 น. 25/1/2555

 81. HATTAYA says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 9 นางสาวหัทยา ตุ้มเหมือน เวลา 8.52 น. วันที่ 27 มกราคม 2555

 82. wina says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่7 ปวีณา จิรดิลกพร เวลา14.23 29/01/55

 83. pimpika says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 10 นางสาว พิมพิกา นามสกุล ตันสุวรรณ เวลา 19.38 น. 29/01/55

 84. bestpa says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่27 กฤชา ศิริภากรณ์

 85. bestpa says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่27 กฤชา ศิริภากรณ์ เวลา16.45 31/1/55

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: