ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทำโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้จะบ่งการทำงานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักเรียนสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะทำโครงงาน การอ่านค้นคว้า การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้

– จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
– สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้
– มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา
– มีเวลาเพียงพอ
– มีงบประมาณเพียงพอ
– มีความปลอดภัย

2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
รวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดของเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่งที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักเรียนจะต้องบันทึกสรุปสาระสำคัญไว้ด้วย
จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำ วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุปของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำ จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวงแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สำคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

4. การลงมือทำโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแกไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

5. การเขียนรายงาน เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ

6. การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการเสนออาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโปสเตอร์ การรายงานตัวในที่ประชุม การแสดงผลงานด้วยสื่อต่าง การจัดนิทรรศการ การอธิบายด้วยคำพูด

ที่มา

มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547
ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (โครงงานคอมพิวเตอร์) [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2554.
เข้าถึงได้จากhttp://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/computer/02139/02139.html

Advertisements

90 responses to “ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์”

 1. Pitcha says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 8 นายพิชชา วชิโรปถัมภ์ เวลา 17.29น. 23/1/2555

 2. ธิดาพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 22 นางสาว ธิดาพร นามสกุล คล้ายมณี เวลา 18.57 น. 23/01/55

 3. Waraporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 14 นางสาววราพร สงนอก เวลา 19.10 23/01/55

 4. จตุพัฒน์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่่1 นายจตุพัฒน์ ตรงประดิษฐ์ เวลา19.23น. 23/01/55

 5. chutimon yaowapak says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่13 นางสาว ชุติมณฑม์ นามสกุล เยาวพักตร์ เวลา 19.29 เดือน ม.ค ปี2555

 6. korachal says :

  อ่านแล้ว ม6/1 เลขที่7 นายกรชาล ตั้งผดุงรัชต์ เวลา 19.32 21/01/55

 7. Manassawee says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 22 นายมนัสวี วัฒนจริยา เวลา 19.37 23/01/12

 8. Mark jenmana says :

  อ่านแล้ว ม6/1 เลขท่ี 2 ธนสักก์ เจนมานะ

 9. ฐาปนี says :

  อ่านแล้ว ม.6/1เลขที่25 นางสาวฐาปนี นามสกุลนาน่วม เวลา 19.42 23/1/2555

 10. pontip says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 1 นางสาวพรทิพย์ กาศสุวรรณ เวลา 19.32 น. 23/01/55

 11. ภัทรานิษฐ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่30 นางสาว ภัทรานิษฐ์ นามสกุล ทรัพย์สุวรรณ เวลา 19.52 น. 23 มกราคม 2555

 12. นิพนธ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่12 นายนิพนธ์ นามสกุล กุลฐิติพันธ์ เวลา 19.53 23 เดือน ม.ค ปี2555

 13. Jantharat says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 16 นางสาวจันทรัตน์ ตั้งศักดิ์เจริญสุข เวลา 19.53 23/01/55

 14. thanwarat says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 2 นางสาวธัญวรัตน์ ยุวนะศิริ เวลา 20.04 23/01/55

 15. พสิษฐ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่21 นายพสิษฐ์ นามสกุลวัชรากร เวลา20.24 23/1/55

 16. สุทินา says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่่ 23 นางสาว สุทินา วิภาวิวัฒน์ เวลา 20.36 23/01/201

 17. ปวีณ says :

  อ่านแล้ว ม6/5 เลขที่4 นายปวีณ สิริอัคคานนท์ เวลา20.44 วันที่23/01/2555

 18. Rachata says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่่ 6 นายรชต ชูนิล เวลา 20.48 23/01/55

 19. ชนกสุดา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 22 นางสาวชนกสุดา นามสกุล ศรียานงค์ เวลา 20:53เดือนม.ค.ปี2555

 20. Peerapat says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 5 นายพีรพัฒน์ ศิริวัชราวงศ์ เวลา 20.59 23/01/2012

 21. เบญจพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่18 นางสาวเบญจพร ทีปนะ เวลา20:58น. วันที่ 23/01/55

 22. papawarinn says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 21 นางสาว ปภาวรินทร์ พลอมร เวลา 21.03 น. 23/01/55

 23. penradee says :

  อ่านแล้ว ม.6/4เลขที่15 เพ็ญรดี อุ่ยพานิชย์ 21.10 23.01.55

 24. Tanatorn says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 9 นางสาว ธนธรณ์ กัลยา เวลา 21.20 น. วันที่ 23 มกราคม 2555

 25. Pop Eye says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 20 นายธนพล สุรินทร์รัฐ 21:16 น. 23/1/55

 26. pakanun says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 13 นาย ภคนันท์ จารุศักดิ์ เวลา 21.18 23/01/12

 27. สรวิชญ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 25 นายสรวิชญ์ ทองพัฒน์ เวลา 21.33น. 23/1/2555

 28. wanchana says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 11 นายวันชนะ ศศิสุริยาภูมิ เวลา 21.37 23/01/55

 29. Phutita says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 28 นางสาว พุธิตา นามสกุล รัตนวลี เวลา 21.38 23/01/55

 30. เมธี says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 2 นาย เมธี ซึงสนธิพร เวลา 21.49 23/01/55

 31. sirikhae says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 8 นางสาว สิริแข นามสกุล มั่นจิรังกูร เวลา 22.00 น. 23/01/55

 32. prakarn kidngun says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่4 นายประการ นามสกุล คิดหงัน เวลา 22.02 23/01/55

 33. Pichamon says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่17 นางสาวพิชามญช์ รุ่งอรุณ เวลา 22.15 23/01/55

 34. nidcha says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 24 นาย ณิชชา นามสกุล แซ่โค้ว เวลา 22.27น. 23/01/55

 35. Rujirek says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 23 นางสาว รุจิเรข เพชรพิมลมาศ เวลา 22.47 น. 23/01/55

 36. metira says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 24 นางสาวเมทิรา บรรลือเสนาะ เวลา 22.53น. 23/1/2555

 37. มัชฌิมาภรณ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 11 นางสาวมัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ เวลา 10.55 23/01/3012

 38. non says :

  อ่านแล้วครับ ม.6/1 เลขที่ 19 นาย ชานน ลิมปติยากร เวลา 23.34 น. 23/1/2555

 39. ชลกุล ชลกิจปทานผล says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 20 นายชลกุล ชลกิจปทานผล เวลา 23.50น. 23/1/12

 40. จตุพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 9 นางสาว จตุพร นามสกุล มีรุ่งเรือง เวลา 00:45 น. 24 มกราคม 2555

 41. ฐิติยา ดีสวัสดิ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 19 นางสาว ฐิติยา ดีสวัสดิ์ เวลา 8.15 น. 24 มกราคม 2555

 42. สิรภัทร ศรีรักษา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 17 นางสาว สิรภัทร ศรีรักษา เวลา 8.16 น. 24 มกราคม 2555

 43. สิรภัทร ศรีรักษา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 17นางสาวสิรภัทร ศรีรักษา เวลา 8.26น. 24/01/12

 44. สุนิสา เครือสีดา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 20 นางสาว สุนิสา เครือสีดา เวลา 10.06 น. 24 มกราคม 2555

 45. อัศว์ สัทธรรมพงศา says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 12 นาย ัศว์ สัทธรรมพงศา เวลา 10.46 วันที่ 24/01/2555

 46. ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 14 นางสาว ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ เวลา 11.42น. 24 มกราคม 2555

 47. ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย says :

  อ่านแล้ว ม.6/1 เลขที่ 15 นางสาว ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย เวลา 11.46น. 24 มกราคม 2555

 48. ฐปภูมิ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 14 นายฐปภูมิ อินทรมหา เวลา 12.24 วันที่ 24/01/2555

 49. จุฑาธิปดิ์ แสงใส says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่34 นางสาวจุฑาธิปด์ แสงใส เวลา12.26 น. 24 มกราคม 2555

 50. จงสมร เศรษฐปราโมทย์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่28 นางสาวจงสมร เศรษฐปราโมทย์ เวลา12.32น. 24 มกราคม 2555

 51. poonyaporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่29 น.ส.ปุณยาพร งามจิตวงศ์สกุล เวลา13.20 วันที่ 24 ม.ค. 55

 52. มุฑิตา ปลื้อปรีชา says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่่15 น.ส.มุฑิตา ปลื้อปรีชา เวลา 14.52 วันที่ 24 ม.ค. 55

 53. เอกดนัย ศรีศิริอนันต์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่่9 นาย เอกดนัย ศรีศิริอนันต์ เวลา 16.30 วันที่ 24 ม.ค. 55

 54. อมิตตา วรกิจจกร says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่29 น.ส.อมิตตา วรกิจจากร เวลา17.09 วันที่ 24 ม.ค. 2555

 55. chwisa says :

  อ่านแล้ว ม. 6/3 เลขที่26 นางสาวชวิศา ผดุงเรืองกิจ เวลา 05:50pm 24/01/12

 56. tikamporn says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่1 น.ส ทิฆัมพร เกตุทัต เวลา 18.01 24 ม.ค 55

 57. navy says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 26 นาย อมรเทพ กล้าหาญ เวลา18.25 วันที่ 24 ม.ค.55

 58. ศรานันท์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 10 นางสาว ศรานันท์ เธียรเมธาวงศ์ เวลา 18.24 น. วันที่ 24/01/12

 59. ธนธรณ์ พุ่มงาม says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่35 นางสาวธนธรณ์ พุ่มงาม เวลา 18.25น. 24/01/12

 60. สิขเรช says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 12 นางสาว สิขเรช ประภามณฑล เวลา 18.30 น. วันที่ 24/01/12

 61. นิศารัตน์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 17 นางสาว นิศารัตน์ ศิริสวัสด์ เวลา 18.36 น. วันที่ 24/01/12

 62. Surawong says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่6 นายสุรวงษ์ อยู่สุข เวลา 6.48 วันที่ 24 ม.ค. 55

 63. Pitchaya chin says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 13 น.ส.พิชญา ชินเวศยวงศ์ เวลา 19.01น. วันที่ 24 มกราคม 2555

 64. ณัชชา says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่14 น.ส.ณัชชา ปราการนนท์ เวลา19.04น. วันที่24/01/2555

 65. นายนฐกร หนิแส๊ะ says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 36 นายนฐกร หนิแส๊ะ เวลา 19.32 วันที่ 24/01/12

 66. yonradee says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่33 นางสาว ยลรดี นามสกุล นงค์นิ่ม เวลา 19.36 วันที่24/01/55

 67. ซาอีด วรสูตร says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 37 นายซาอีด วรสูตร เวลา 19.52 น. 24/01/55

 68. กนต์ธร มกราคม 23, 2012 ที่ 19:29 says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่ 10 นาย กนต์ธร นามสกุล พิรุณรัตน์ 24/1
  20.02

 69. nuttakarn says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่21 นางสาว นัทกาน นามสกุล ศรัทธานุ เวลา 20.06 วันที่24/01/55

 70. ภาณุมาศ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 16 นางสาว ภาณุมาศ พานิชอัตรา เวลา 20.26 วันที่ 24/01/12

 71. สกุลรัตน์ ชินนะ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่่ 31สกุลรัตน์ ชินนะ เวลา 21.45 24/01/55

 72. กษิดิ์เดช says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 20 นายกษิดิ์เดช ชลชลาธาร เวลา 22:57 วันที่ 24/01/55

 73. ภัทราพร says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่23 นางสาว ภัทราพร นามสกุล วงศ์สถาพรพัฒน์ เวลา 22.59 วันที่24/01/55

 74. กฤษฏ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 6 นาย กฤษฏ์ การสมดี เวลา23.24 วันที่ 24/01/12

 75. Savety Sirisawat says :

  อ่านแล้ว ธุวานนท์ ศิริสวัสดิ์ ม.6/6 เลขที่ 4

 76. Narong says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่่28 ณรงค์ อมรจิตรเวชกุล เวลา10:44 วันที่25/01/12

 77. น.ส.พิมพ์พริสร ทรัพย์สมปอง says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 21 น.ส.พิมพ์พริสร ทรัพย์สมปอง

 78. Tanes says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 27 นาย ธเนศ ธัญธนกิจ เวลา10.59 วันที่ 25/1/2555

 79. Junejirapa says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 3 จิรภา อำนาจบัณฑิต เวลา 17.28 วันที่ 25/01/55

 80. ปกรณ์ says :

  อ่านแล้ว ม.6/6 เลขที่ 25 ปกรณ์ อ่อนเจริญ เวลา 19.50 วันที่ 25/01/55

 81. Prae says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 5 ชนากานต์ กาญจนเศรณี เวลา 20.31 วันที่ 25/01/2555

 82. umim says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 1 นางสาว ผกาแก้ว น้อยอิ่มใจ เวลา 21.33 น. 25/01/55

 83. Phattharasaya says :

  อ่านแล้ว ม.6/3 เลขที่ 18 นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์กุล เวลา22.00 น. 25/1/2555

 84. sirada says :

  อ่านแล้ว ม.6/4เลขที่24 ศิรดา จงกุลสถิตชัย เวลา 22.15วันที่ 25/01/2555
  สนุกดีเราชอบมาก

 85. HATTAYA says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 9 นางสาวหัทยา ตุ้มเหมือน เวลา 8.54 น. วันที่ 27 มกราคม 2555

 86. taew says :

  อ่านแล้ว ม.6/4เลขที่25 ปภาดา เอกทรัพย์สิน เวลา9.01วันที่27/01/2555

 87. VJ NON says :

  อ่านแล้ว ม.6/5 เลขที่18 นายนนทพงศ์ นามสกุล ทีวะเวช เวลา 16.20 28/1/2555

 88. wina says :

  อ่านแล้ว ม6/4 เลขที่ 7 ปวีณาจิรดิลกพร เวลา14.15 29/01/55

 89. pimpika says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่ 10 นางสาว พิมพิกา นามสกุล ตันสุวรรณ เวลา 19.24 น. 29/01/55

 90. bestpa says :

  อ่านแล้ว ม.6/4 เลขที่27 กฤชา ศิริภากรณ์ .

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: